Solus Corporation

SOLUS CORPORATION, 185 Navana Rahim Ardent, Bijoynagar, Dhaka-1205.

185 Navana Rahim Ardent, Bijoynagar, Dhaka-1205.

Service Center
Hot Line: 01678-801069

Mymensingh

Taltola, Mymensingh Sadar,

Mymensingh.

Mobile: 01678-801034

Habiganj

Teghoria Residential Area, 

Hobigonj Sadar.

Mobile: 01678-801035

Magura

Tatipara, Dhaka Road,

Magura Sadar.

Mobile: 01678-801032

Khulna

Police Line,

Khulna Sadar.

Mobile: 01678-801033